Faculty



  1. About the Center
  2. Organization
  3. Activities


Director
position:
name:
Professor
Yutaka KANO

Vice Director
position:
name:
Professor
Wataru OHTA
Professor
Takashi SUZUKI
Professor
Jun SEKINE

Faculty
position:
name:
Associate Professor
Takashi NAKAZAWA
Assistant Professor
Jeon, Haejun
Assistant Professor
Dai TAGUCHI

Specially appointed faculty
position:
name:
Professor
Wataru TAKANO
Associate Professor
Nobuhiko ASAKURA
Assistant Professor
Shoichi EGUCHI
Assistant Professor
Yohei KASHIMA
Assistant Professor
Yuta KUROSE
Assistant Professor
Yoshihisa MIYANISHI

Kensuke OHTAKE

Jointly appointed faculty: Engineering Science
position:
name:
Professor
Michinori ISHIWATA
Professor
Masahiro INUIGUCHI
Professor
Toshimitsu USHIO
Professor
Masayuki UCHIDA
Professor
Genta KAWAHARA
Professor
Susumu GOTO
Professor
Takayuki KOBAYASHI
Professor
Kazuyasu SUGIYAMA
Professor
Joe SUZUKI
Professor
Masaaki FUKASAWA
Associate Professor
Hidehiro KAISE
Associate Professor
Fuyuhiko TANAKA
Associate Professor
Tatsushi NISHI
Associate Professor
Etsuo HAMADA
Associate Professor
Masaki SATOSHI
Associate Professor
Takao YOSHINAGA
Associate Professor
Takafumi KANAZAWA
Associate Professor
Kengo KAMATANI
Assistant Professor
Hajime KOBA
Assistant Professor
Yoshikazu TERADA
Assistant Professor
Nobuaki NAGANUMA

Jointly appointed faculty: Economics
position:
name:
Professor
Masamitsu OHNISHI
Professor
Kosuke OYA
Professor
Atsushi SHIIBA
Professor
Hisashi TANIZAKI
Professor
Yukihiro NISHIMURA
Professor
Mototsugu FUKUSHIGE
Professor
Yuichi FUKUTA
Professor
Tatsushi YAMAMOTO
Associate Professor
Yoshiyuki TAKEUCHI
Associate Professor
Michi NISHIHARA
Associate Professor
Katsuhiko MURAMIYA
Associate Professor
Risa SAI
Associate Professor
Makoto TAKAHASHI

Jointly appointed faculty: Science
position:
name:
Professor
Soichiro KATAYAMA
Professor
Hiroshi SUGITA
Professor
Nakao HAYASHI
Professor
Akio FUJIWARA
Professor
Takehiko MORITA
Associate Professor
Yuichi SHIOZAWA
Associate Professor
Naohito TOMITA

Jointly appointed faculty: Information Science and Technology
position:
name:
Professor
Makoto ONIZUKA
Professor
Hideyuki SUZUKI
Professor
Tatsuhiro TSUCHIYA
Professor
Kenji NAKANISHI
Professor
Yasumasa FUJISAKI
Professor
Toshimitsu MASUZAWA
Professor
Hiroshi MORITA
Associate Professor
Shunji UMETANI
Associate Professor
Yoshitaka YAMAMOTO
Associate Professor
Takayuki WADA

Jointly appointed faculty: Engineering
position:
name:
Professor
Masato ISHIKAWA
Professor
Shigemasa TAKAI
Professor
Satoshi HAMAGUCHI
Professor
Akihiro MARUTA
Professor
Takeru YANO
Associate Professor
Keiji TATSUMI
Associate Professor
Ryuichi TARUMI
Associate Professor
Toshiyuki MIYAMOTO

Jointly appointed faculty: Human Sciences
position:
name:
Professor
Kouhei ADACHI

Jointly appointed faculty: Medicine
position:
name:
Professor
Yuko OHNO
Professor
Satoshi HATTORI

Jointly appointed faculty: Institute of Laser Engineering
position:
name:
Professor
Masakatsu MURAKAMI

Jointly appointed faculty: Institute of Scientific and Industrial Research
position:
name:
Professor
Takashi WASHIO

Visiting and Part-time faculty
position:
name:
Professor
Kazuhiko NISHINA
Professor
Nabil MAGHREBI
Professor
Kaoru KAWAMOTO
Professor
Kimiaki AONUMA

Akira KONISHI

Itsushi KOMATSU

Mitsuru SHIBAYAMA

Ryo TAKAHASHI

Mitsuru HATA

Atsushi YAGI

Tsunehito YAMAUCHI

Administrative staff
position:
name:

Akiko KUBOTA

Kiyoshi MORIKAWA

Namiko SHINOHARA

Kyoko TOMIOKA

Yasue MIMURO