Faculty  1. About the Center
  2. Organization
  3. Activities


Director
position:
name:
Professor
Jun SEKINE

Vice Director
position:
name:
Professor
Takashi SUZUKI
Professor
Yutaka KANO
Associate Professor
Yoshiyuki TAKEUCHI

Faculty
position:
name:
Associate Professor
Takashi NAKAZAWA
Associate Professor
Masahiro YAMADA

Specially appointed faculty
position:
name:
Professor
Wataru TAKANO
Professor
Matsubara Shigeo
Associate Professor
Nobuhiko ASAKURA
Associate Professor
Naotoshi Nakamura
Associate Professor
Kazuro Shimokawa
Associate Professor
Yosui Nojima
Assistant Professor
Kensuke OHTAKE
Assistant Professor
Chau Ngoc Huy
Assistant Professor
Ayaka Uesaka
Assistant Professor
Fumiko Ogushi

Jointly appointed faculty: Engineering Science
position:
name:
Professor
Masayuki UCHIDA
Professor
Michinori ISHIWATA
Professor
Masahiro INUIGUCHI
Professor
Toshimitsu USHIO
Professor
Genta KAWAHARA
Professor
Susumu GOTO
Professor
Takayuki KOBAYASHI
Professor
Kazuyasu SUGIYAMA
Professor
Joe SUZUKI
Professor
Ryuichi TARUMI
Professor
Masaaki FUKASAWA
Professor
Yuko OHNO
Associate Professor
Fuyuhiko TANAKA
Associate Professor
Michio OTSUKI
Associate Professor
Masaki SATOSHI
Associate Professor
Takashi Matsubara
Associate Professor
Naoki Hayashi
Associate Professor
Takahiro OKABE
Associate Professor
Yoshikazu TERADA
Associate Professor
Kosuke Morikawa
Assistant Professor
Hajime KOBA
Assistant Professor
Kohei Chiba

Jointly appointed faculty: Economics
position:
name:
Professor
Wataru OHTA
Professor
Masamitsu OHNISHI
Professor
Kosuke OYA
Professor
Atsushi SHIIBA
Professor
Hisashi TANIZAKI
Professor
Yukihiro NISHIMURA
Professor
Mototsugu FUKUSHIGE
Professor
Yuichi FUKUTA
Professor
Wirawan Dony Dahana
Associate Professor
Michi NISHIHARA
Associate Professor
Katsuhiko MURAMIYA
Associate Professor
Akitada Kasahara
Associate Professor
Poignard Benjamin Michel Claude

Jointly appointed faculty: Science
position:
name:
Professor
Soichiro KATAYAMA
Professor
Hiroshi SUGITA
Professor
Akio FUJIWARA
Professor
Takehiko MORITA
Associate Professor
Yuichi SHIOZAWA
Associate Professor
Naohito TOMITA

Jointly appointed faculty: Information Science and Technology
position:
name:
Professor
Makoto ONIZUKA
Professor
Hideyuki SUZUKI
Professor
Tatsuhiro TSUCHIYA
Professor
Yasumasa FUJISAKI
Professor
Toshimitsu MASUZAWA
Professor
Hiroshi MORITA
Associate Professor
Yoshitaka YAMAMOTO
Associate Professor
Takayuki WADA

Jointly appointed faculty: Engineering
position:
name:
Professor
Masato ISHIKAWA
Professor
Youji SHIBUTANI
Professor
Shigemasa TAKAI
Professor
Satoshi HAMAGUCHI
Professor
Akihiro MARUTA
Professor
Takeru YANO
Associate Professor
Keiji TATSUMI
Associate Professor
Toshiyuki MIYAMOTO

Jointly appointed faculty: Human Sciences
position:
name:
Professor
Kouhei ADACHI

Jointly appointed faculty: Medicine
position:
name:
Professor
Satoshi HATTORI

Jointly appointed faculty: Institute of Laser Engineering
position:
name:
Professor
Masakatsu MURAKAMI

Jointly appointed faculty: Institute of Scientific and Industrial Research
position:
name:
Professor
Takashi WASHIO

Visiting and Part-time faculty
position:
name:
Professor
Kimiaki AONUMA
Professor
Junichiro INOUE
Professor
Kaoru KAWAMOTO
Professor
Katsuyuki TAKEUCHI
Professor
Nabil MAGHREBI
Professor
Kazuhiko NISHINA
Professor
Kyoko IKOMA
Professor
Hirokazu TAKI
Professor
Hideo NAGAI
Associate Professor
Masaaki Imaizumi

Motohide UMANO

Akira KONISHI

Itsushi KOMATSU

Jongchan LEE

Yoshihiko Susuki

Ryo TAKAHASHI

Mitsuru HATA

Atsushi YAGI

Tsunehito YAMAUCHI

Administrative staff
position:
name:

Mie Oda

Yuki Kawazu

Narumi Kurokawa

Kyoko TOMIOKA

Youko Nishiyama

Kyoko Makino

Junichiro Masaki

Kiyoshi MORIKAWA

Ayako ISHIHARA

Satoe SHITOZAWA

Mikiko OKUDA

Hiroaki TAKEYAMA

Rie Ito

Yukimi FUJII